คำสั่ง/หนังสือสั่งการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
A
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประตูโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
A
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2557
A
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประตูโรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2557
A
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประตูโรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2556
A
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำเดือนธันวาคม 2556 และมกราคม 2557
A
คำสั่งที่ 321/2556 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
A
คำสั่งที่ 309/2556 และ 320/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรประตูโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน พ.ศ.2556
A
คำสั่งที่ 166/2555 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2555

Total 8 Record : 1 Page : 1