ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
หัวหน้าระดับ ม.๑ นายวีระชัย ศรีสร้อย
ม.๑/๑ นางสุจิตรา ศิรประภาพงศ์
ม.๑/๑ นางนงลักษณ์ ชื่นชู
ม.๑/๒ นางสาวกมลอร เดชประดิษฐ์
ม.๑/๒ นายอำพลศักดิ์ โรจนสมภพ
ม.๑/๓ นายจิรพงษ์ ยองเพชร
ม.๑/๓ นางสาวชนิดาภรณ์ พิลายนต์
ม.๑/๓ นายพงษ์เทพ คงสวัสดิ์
ม.๑/๔ นางสาวฤชามน อัครภัทรนิธิ
ม.๑/๔ นางสิริพร หวานชะเอม
ม.๑/๕ นางวัตนี ศุภฤกษ์พรชัย
ม.๑/๕ นางฐิติรัตน์ แจ้งคำ
ม.๑/๖ นางสาวอุไรรัตน์ ศาสตราภัย
ม.๑/๖ นางสาวชลิตา บุญรักษา
ม.๑/๗ นางสาวนิภากรณ์ เกิดอ้น
ม.๑/๗ นางสาวมลิวัลย์ กุศลินกุล
ม.๑/๘ นางสาวผาณิต เชาว์พานิช
ม.๑/๘ นางสิตาวีร์ มหาอริยทิพย์
ม.๑/๙ นางสาวศิริอร รุยาพร
ม.๑/๙ นางสาวสุวพิชญ์ ศรีสุวรรณ์
ม.๑/๑๐ นางสาวนันทินี สระทองห้อย
ม.๑/๑๑ ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ กองวุฒิ
ม.๑/๑๑ Ms. Luo Ying
ม.๑/๑๒ นางสาวอรชุมา เพ็งกลางเดือน
ม.๑/๑๒ Mr. Tracy Lynn Powell

ย้อนกลับ