ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
หัวหน้าระดับ ม.๒ นางสาวสุวัฒนา เพิ่มพูล
ม.๒/๑ นางรุ่งรวี วิริยากุล
ม.๒/๑ นายนำชัย นนท์คำภา
ม.๒/๑ นายณัฐวุฒิ มังกรกิ่ง
ม.๒/๒ นางสาวพาณี เพชรอินทร์
ม.๒/๒ นางสาวจีระภา ยะตะโคตร
ม.๒/๓ นางอำไพวรรณ มงคลประสิทธิ์
ม.๒/๓ นางเทียน หมวดไธสงค์
ม.๒/๔ นางสาวจุฑามาส ด่านอุไรภัค
ม.๒/๔ นางพิริยา สมวรรณ
ม.๒/๕ นางสาวพรพิมล ยี่โถขาว
ม.๒/๕ นางสุชาดา อินทร์พงษ์พันธุ์
ม.๒/๖ นางอภิญญา เชื้อปาน
ม.๒/๖ นางสุภีร์ พรรณเสมา
ม.๒/๗ นางสุปราณี ปรีชาเดช
ม.๒/๗ นางสาวประภัสสร เหมือนวงษ์ญาติ
ม.๒/๘ นางสาวสมถวิล ต้นทอง
ม.๒/๘ นางสุภาณี ฟตสูงเนิน
ม.๒/๙ นางสาววนิดา บรรเลงเสนาะ
ม.๒/๙ นางมาลินี ธรรมศิริ
ม.๒/๑๐ นายวชิรวิทย์ ธรรมนันทาวัฒน์
ม.๒/๑๑ นายอวิรุทธ์ ผลทรัพย์
ม.๒/๑๑ Mr. Jochgem Van Delft

ย้อนกลับ