ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
หัวหน้าระดับ ม.๓ นางสาวสุวรรณีย์ บุญบูชาไชย
ม.๓/๑ นางอิลองก์อร จารุจิต
ม.๓/๑ นางสาวจินรีย์ ตอทองหลาง
ม.๓/๒ นายมานพ ปานพลับ
ม.๓/๒ นางนฤมล อ่องนก
ม.๓/๓ นางปรีดา จุลปาน
ม.๓/๓ นางสาวจิราพร แซ่ตั้ง
ม.๓/๔ นางฉัตรแก้ว นวลละออ
ม.๓/๔ นายวรพจน์ นาคเงิน
ม.๓/๕ นางภัทรลภา ไทยสมัคร
ม.๓/๕ นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
ม.๓/๖ นางสุพร ปาละวงศ์
ม.๓/๖ นางสาวแพรวดาว สลับศรี
ม.๓/๗ นางประทิ่น ปานทอง
ม.๓/๗ นายประคุณ บริพันธ์ทวีนันท์
ม.๓/๗ นางสาวกนกวรรณ คงธนชุณหพร
ม.๓/๘ นางสาวชุติมา ขำปรางค์
ม.๓/๙ นางสาวปัทมาพร พันธุ์ชัย
ม.๓/๑๐ นางเบญจมาภรณ์ ศรีแสงแก้ว
ม.๓/๑๐ Mr. Kulveen Thakral
ม.๓/๑๑ นางสาวณัฐนิชา อิ่มเสมอ
ม.๓/๑๒ นายไพรบูรณ อ่ำแตง
ม.๓/๑๒ Mr. Joanna Marie D. Tangivag
ม.๓/๑๓ นางรัชนีวรรณ วุฑฒิปรีชา
ม.๓/๑๓ นายสาธิต กุนศิลา

ย้อนกลับ