ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
หัวหน้าระดับ ม. ๔ นางสมพร แดงวิจิตร
ม.๔/๑ นางกานต์พิชชา ตันเจริญ
ม.๔/๑ นางสาวบุษยารัตน์ สืบยุบล
ม.๔/๒ นางบุญญรัตน์ สีดาฟอง
ม.๔/๒ นางพรทิพย์ ชูโต
ม.๔/๓ นายทรงชัย อารีวัฒนากุล
ม.๔/๓ นายวัลลภ มาลาพันธุ์
ม.๔/๔ นางสาวขนิศภัธน์ ประชากิตติกุล
ม.๔/๔ นางหัฐธภรณ์ พิทยาภิรักษ์
ม.๔/๕ นายปิยะพงษ์ กลางจอหอ
ม.๔/๕ นายสันติราช จอมใจ
ม.๔/๖ นางสาวนันทนัช จิระศึกษา
ม.๔/๖ นายชูชาติ สมัย
ม.๔/๗ นางเบ็ญจมาศ วิจิตร
ม.๔/๗ นายณัฐพงษ์ พยัคฆฤทธิ์
ม.๔/๘ นางกฤษณา สง่าเมือง
ม.๔/๘ นางศิริมา จงสมจิตต์
ม.๔/๙ นางนพดล ยอดประเสริฐ
ม.๔/๙ นางสาวดวงใจ คุณะจันทร์
ม.๔/๑๐ นายมณเฑียร อ่องนก
ม.๔/๑๐ นายศราวุฒิ ธนวงศ์วิวัฒน์
ม.๔/๑๑ นายธานี ภมรสูต
ม.๔/๑๑ นางสาวกนกพร ศรีธนาอุทัยกร
ม.๔/๑๒ นางอรทัย ธิรามนตร์
ม.๔/๑๒ นางกัณฑ์ณัทณัฐ สังขสัญญา  เราวซ
ม.๔/๑๓ Ms. Veronica D. Doctolero  
ม.๔/๑๓ Mr. Adam Portedus
ม.๔/๑๔ นางกมลนิตย์ ศรีสุวรรณ์
ม.๔/๑๔ Mr. Richard Sharp
ม.๔/๑๕ นางสารภี ซิงห์
ม.๔/๑๕ Ms. Ireane Evasco
ม.๔/๑๖ นางสาวนุจรี ตั้งกุลวัฒน์
ม.๔/๑๖ Ms. Shanon Zamora  

ย้อนกลับ