ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
หัวหน้าระดับ ม.๕ นางสาวอรสา สุดรัก
ม.๕/๑ นายศาทร ว่องดี
ม.๕/๑ นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา
ม.๕/๒ นางสาวยุพา ปลีผลา
ม.๕/๒ นางสาวอินทร์ริตา อภิพัชร์นิธิกุล
ม.๕/๓ นางสาวอรสา สุดรัก
ม.๕/๓ นายอภิชัย ปาละวงศ์
ม.๕/๔ นายมรกต วงค์อินทร์อยู่
ม.๕/๔ นางธัญญลักษณ์ หาญคณิตวัฒนา
ม.๕/๕ นางสาวดุษนี ศรีประเสริฐ
ม.๕/๕ นายฐนน ติ่งอ่วม
ม.๕/๖ นางสาวธนพร สินธุมงคลชัย
ม.๕/๖ นายชาญณรงค์ บัวแย้มแสง
ม.๕/๗ นางสาวจันทร์ตรี เศรษฐาวิวัฒน์
ม.๕/๗ นายพรพิพัฒน์ เจริญภักดี
ม.๕/๘ นางชนากรณ์ ศรีเพ็ญ
ม.๕/๘ นางอนงคณา รุเทียนชัย
ม.๕/๙ นายวุฒิชัย ศรีวสุธากุล
ม.๕/๙ นายวศิน มั่นคง
ม.๕/๑๐ นางนิ่มนวล เต็งสุวรรณ
ม.๕/๑๐ นางสาวปิยะรัตน์ ม่วงลาด
ม.๕/๑๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร คงลำพันธุ์
ม.๕/๑๒ นายวรุตม์ วรุตมะ
ม.๕/๑๓ นายรัฐธรรม วงศ์ปิ่นแก้ว
ม.๕/๑๓ นางจิระภา วงศ์มณีโรจน์
ม.๕/๑๔ นางสาวสมศรี มั่นอนันต์ทรัพย์
ม.๕/๑๔ Ms. Kimberly Api Lt Tauli  
ม.๕/๑๕ นางบุญทิพา ชวดบัว
ม.๕/๑๕ Mr. Jamie Lloyd  
ม.๕/๑๖ นางสาวนพนันท์ ชูกะสิ
ม.๕/๑๖ Mr. Craig Williamson  

ย้อนกลับ