ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
หัวหน้าระดับ ม.๖ นางสาวนุชนารถ กตัญญสูตร
ม.๖/๑ นางลำเพาสิริ ศิริรักษ์
ม.๖/๑ นายพงศ์สุธี ทรัพย์สมบูรณ์
ม.๖/๒ นางสาวนภาภรณ์ โล่ห์วัฒนา
ม.๖/๓ นางปัญจา ศรีธรรมโรจน์
ม.๖/๓ นางสาวพัชรี อานุภาพ
ม.๖/๔ นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด
ม.๖/๕ นายวันเสาร์ ส่งศิริ
ม.๖/๕ นายสุธน เสนาะเมือง
ม.๖/๖ นางวิรัลพัชร ธนังพรนิวัฒน์
ม.๖/๖ นายนิวัฒน์ โลณวัณต์
ม.๖/๗ นางอำพัน มีชัย
ม.๖/๗ นายกิตติรัตน์ คำภา
ม.๖/๘ นางนันทา เดชชัย
ม.๖/๘ นางจันทร์เพ็ญ ฮูเซ็น
ม.๖/๙ นางสาวกรองรัตน์ ตรีสัตยพันธุ์
ม.๖/๙ นางเพลินพิศ หยาดผกา
ม.๖/๑๐ นางสาวนุชนารถ กตัญญสูตร
ม.๖/๑๐ นางสันทนา เจริญภักดี
ม.๖/๑๑ นายณัฐปพัฒน์ ธิรามนตร์
ม.๖/๑๑ นางนันทพร ภิรมย์แทน
ม.๖/๑๒ นางพัชรา ทัศนวิจิตรวงศ์
ม.๖/๑๒ Mr. Alex Francis J Fanuga  
ม.๖/๑๓ นางสุรางค์รัตน์ เกื้อสกุล
ม.๖/๑๓ นายเฉลิมพร จันทร์ทอง
ม.๖/๑๔ นางดารารัศมี พิทักษ์สงคราม
ม.๖/๑๕ นางนัทธมน บุญทองคำ
ม.๖/๑๖ นางพัชรินทร์ ลีละศาสตร์

ย้อนกลับ