star คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 B
star แต่งตั้งเวรประตูโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน พ.ศ.2556 B