+ ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 B
+ ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555 B
+ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2551