semarak

โรงเรียนโยธินบูรณะเป็นสถานศึกษาในเครือข่ายของศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ
มีบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจำนวน 11 ท่าน ได้แก่

5
รองผู้อำนวยการสุริยะ ทวีบุญญาวัตร
51
นายเฉลิม มอญมีเพ็ชร
53
ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ กองวุฒิ
02
นายชูชาติ สมัย
01
นายฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
03
นายสาธิต กุนศิลา
05
นายธนวิทย์ ธารน้ำทิพย์
07
นายบุญอนันต์ บุญรอด
501
นายวีระชัย ศรีสร้อย
512
นางสาวธนพร สินธุมงคลชัย
521
นายไพรบูรณ อ่ำแตง