บุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

5
นายสุริยะ ทวีบุญญาวัตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

51
นายเฉลิม มอญมีเพ็ชร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน
52
นางบุญญรัตน์ สีดาฟอง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารจัดการสวัสดิการนักเรียน
53
ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ กองวุฒิ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน

งานปกครอง ระเบียบวินัย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 

504
นางสมพร แดงวิจิตร

 

หัวหน้าระดับชั้น
501
นายวีระชัย ศรีสร้อย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

502
นางสาวสุวัฒนา เพิ่มพูล
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

503
นางสาวสุวรรณีย์ บุญบูชาไชย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
504
นางสมพร แดงวิจิตร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
505
นางสาวอรสา สุดรัก
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
506
นางสาวนุชนารถ กตัญญสูตร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  EP1
นางพัชรินทร์ ลีละศาสตร์
ประสานงานโครงการภาคภาษาอังกฤษ
 

งานตรวจเวรประจำวัน
วันจันทร์

535
นางหัฐธภรณ์ พิทยาภิรักษ์

538
นางนพดล ยอดประเสริฐ
วันอังคาร
533
นางสาวนภาภรณ์ โล่ห์วัฒนา
537
นางสาวอุไรรัตน์ ศาสตราภัย
วันพุธ
suthon
นายสุธน เสนาะเมือง
02
นายชูชาติ สมัย
วันพฤหัสบดี
536
นายจิรพงษ์ ยองเพชร
540
นายมานพ ปานพลับ
วันศุกร์
534
นางสาวอินทร์ริตา อภิพัชร์นิธิกุล
fr2
นางสาวขนิศภัธน์ ประชากิตติกุล

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น
 

541
นางนันทา เดชชัย

 

งานเครือข่ายผู้ปกครอง

142
นายณัฐพงษ์ พยัคฆฤทธิ์

544
นางเบ็ญจมาศ วิจิตร

งานสำนักงาน / งานพัสดุ
52
นางบุญญรัตน์ สีดาฟอง
  543
นางพรทิพย์ ชูโต

งานแผนงาน / งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
544
นางเบ็ญจมาศ วิจิตร
545
นางสาวชนิดาภรณ์ ภิรายนต์

งานสนับสนุนประกันคุณภาพ/ระบบควบคุมภายใน
 

543
นางสาวนิภากรณ์ เกิดอ้น

 

งานสวัสดิการ / การเงิน
52
นางบุญญรัตน์ สีดาฟอง
546
นางสาวจันทร์ตรี เศรษฐาวิวัฒน์

งานพัฒนาคุณภาพบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 

543
นางพรทิพย์ ชูโต

 

งานติดตาม/ประเมินผล
52
นางกานต์พิชชา ตันเจริญ
fr2
นางสาวขนิศภัธน์ ประชากิตติกุล

งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการประชาสัมพันธ์
547
นางลำเพาสิริ ศิริรักษ์
53
ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ กองวุฒิ
537
นางสาวอุไรรัตน์ ศาสตราภัย
506
นางสาวนุชนารถ กตัญญสูตร

งานกิจกรรมคณะสี
535
นางหัฐธภรณ์ พิทยาภิรักษ์
หัวหน้าคณะสีแดง
533
นางสาวนภาภรณ์ โล่ห์วัฒนา
หัวหน้าคณะสีม่วง
suthon
นายสุธน เสนาะเมือง
หัวหน้าคณะสีเขียว
536
นายจิรพงษ์ ยองเพชร
หัวหน้าคณะสีส้ม
534
นางสาวอินทร์ริตา อภิพัชร์นิธิกุล
หัวหน้าคณะสีฟ้า

งานคณะกรรมการนักเรียน
548
นางสาวยุพา ปลีผลา
549
นายนำชัย นนท์คำภา

งานดูแลแก้ไขพฤติกรรม / สารเสพติด
550
นายชาญณรงค์ บัวแย้มแสง
536
นายวรพจน์ นาคเงิน
534
นายวัลลภ มาลาพันธุ์

งานดูแลและส่งเสริมความปลอดภัย
02
นายชูชาติ สมัย
549
นายไพรบูรณ อ่ำแตง
02
นายอำพลศักดิ์ โรจนสมภพ
549
นายสาธิต กุนศิลา

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา